lista mailingowa BTB obslugiwana jest przez FreshMail

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Belle

1.  Wyjaśnienie pojęć używanych w niniejszym regulaminie:

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem WWW.belle.lu/shop

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;

c) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

d) Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać przygotowane do wysyłki, do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy w zależności od wyboru sposobu przesyłki;

e) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, tylko wtedy gdy ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia; wszystkie dane są podawane dobrowolnie i jedynie dla celu realizacji zamówienia;

f) Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

g) Strona Produktu – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BELLE, sposób dokonywania zamówień, dostarczania zamówionych przez Klienta produktów, zasady reklamacji i zwrotów oraz systemu opłat składanych przez Klienta za dany produkt.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym strony internetowej www.bellu.lu/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydrukowaną kopię.

3. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej, materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 § 2. Składanie zamówień
1. Składanie przez Klienta zamówienia odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.belle.lu/shop, po wybraniu konkretnego Produktu, Klient potwierdza zamówienie poprzez dodanie go do Koszyka.

2. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany wszelkich wprowadzonych danych osobowych oraz w zakresie wyboru Towaru.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia zawiera następujące informacje:

a) przedmiot zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług (w tym kosztów dostawy)

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BELLE umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem zapłacenia za Produkt.

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wszelkie istotne elementy Zamówienia.

§ 3. Ceny towarów
1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktu:

a) podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.

3. BELLE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.3, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych np. z użyciem kodów rabatowych, oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

§ 4. Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a) gotówką w przypadku odbioru osobistego bezpośrednio w pracowni BELLE

b) przelewem elektronicznym,

c) za pomocą systemu oferowanego przez PayPal.

2.  Koszty dostawy zostaną podane przy składaniu Zamówienia.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się mailowo na adres: belleclth@gmail.com w celu ustalenia indywidualnego Zamówienia i ustalenia kosztów wysyłki.

§ 5. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust 5, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 12 dni roboczych, z wyłączeniem czasu dostawy.

3. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

 § 6. Warunki reklamacji
1. Reklamacje można składać na adres: belleclth@gmail.com

2. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, aby reklamacja określała:

a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu,

b) rodzaj Towaru, której reklamacja dotyczy,

c) zarzuty Klienta,

d) okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,

e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. BELLE zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 10 dni od jej otrzymania.

 § 8. Zwroty
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym.

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy skontaktować się z BELLE mailowo pod adresem belleclth@gmail.com. Mail powinien zawierać dane Klienta, numer zamówienia oraz oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 § 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2014 r.

Sklep Internetowy BELLE działający pod adresem www.belle.lu/shop stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Magdalenę Nowosadzką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Melbel / Magdalena Nowosadzka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiolinowej 13/16, 02-785, o numerze NIP 9512081791

×
newsletter form

lista mailingowa BTB obslugiwana jest przez FreshMail
newsletter form

lista mailingowa BTB obslugiwana jest przez FreshMail